دانشجویان دختر در دانشگاه بلخ اجازه سفر بدون محرم را ندارند

به گفته آنها، طالبان شماری از دانشجویان را از مسیر بازگردانده‌اند. به گفته‌ این دانشجو، طی چند روز گذشته طالبان مانع سفر چندین دختر دانشجو شده‌ و آنان را توقیف کرده‌اند. این دانشجویان با استادان پادرمیانی آزاد شده اند.

سیستم تشخیص موشک

تحقیق و بررسی – Viseum Overguard محل پرتاب موشک را با مختصات طول و عرض جغرافیایی شناسایی کرد. این 17.82 کیلومتر با فرودگاه فاصله داشت. این امر منجر به دستگیری یک ناو موشک انداز زرهی و دستگیری 16 شورشی شد.

دوربین دوربرد 78 کیلومتر سیستم نظارت هوش مصنوعی

دوربین های دوربرد ما به طور خودکار چندین تهدید را شناسایی و دنبال می کنند. در همه جهات به طور همزمان. از برد کوتاه تا برد بسیار بلند. در تاریکی مطلق. این فواصل با دوربین دوربرد Viseum ارائه می شود: