فایننشال تایمز در مورد Viseum گزارش می دهد

دفتر مرکزی Viseum International:
طبقه دوم، خانه تک شاخ،
ایستگاه نزدیک، بار پاترز،
هرتفوردشایر، EN6 1TL.
انگلستان.منبع گروه جهانی SafetyWatch®
Viseum® Ethical AI:

طبقه سوم، خانه تک شاخ،
ایستگاه نزدیک، بار پاترز،
هرتفوردشایر، EN6 1TL.
انگلستان.